LABORATORIJOS TAISYKLĖS

2017-08-25

 

Ateities teisės laboratorija siekia sukurti teisės srities, studentų, tyrėjų bei mokslininkų tinklą ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją, o taip pat skatinti tarptautinius mokslinių idėjų mainus, vykdant tarpdisciplininius ateities technologijų etikos ir teisės tyrimus, bei jų pagrindu kuriant ateities technologijų teisinio reguliavimo gaires ir modelius, kurie skatintų technologijų plėtrą, nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių ir didintų visuomenės gerovę.

Ateities teisės laboratorija yra viešoji įstaiga, kurios kodas: 304480891, adresas korespondencijai: K. Donelaičio 24-1, Kaunas, telefonas: +370 601 04524, el. paštas: info@ateitiesteise.lt.

Ateities teisės laboratorija taisyklės nustato bendruosius laboratorijos veiklos principus, tvarką ir sąlygas, kurių privalo laikytis laboratorijos tyrimus vykdantis dalyvis.

 1. Ateities teisės laboratorijos tyrimai yra vykdomi pagal Artes Liberales ir akademinės laisvės principus, remiantis Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Studentų tyrimų modeliu, pateiktu ateitiesteise.lt .
 2. Ateities teisės laboratorijos tyrimus vykdantys dalyviai yra kolegos, todėl laboratorijoje skatinamas bendravimas, bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba ir iniciatyvumas.
 3. Ateities teisės laboratorija turi teisę siūlyti tyrimų tematikas, tačiau laboratorijos dalyviai jas inicijuoja, renkasi ir vykdo savo laisvu apsisprendimu. Ateities teisės laboratorija turi teisę atsisakyti bendradarbiauti atliekant tyrimus tik jei jie neatitinka Ateities teisės laboratorijos tikslų.
 4. Ateities teisės laboratorijos tyrimus vykdantys dalyviai turi užtikrinti akademinio sąžiningumo, saviraiškos, privatumo ir orumo, bei kitų fundamentaliųjų principų ir teisės aktų laikymąsi vykdant tyrimus ar naudojantis jų rezultatais.
 5. Ateities teisės laboratorijos tyrimus vykdantys dalyviai, atlikdami tyrimus ar naudodamiesi jų rezultatais, privalo nurodyti, kad šie yra gauti veikiant Ateities teisės laboratorijoje, tuo tikslu naudojant Ateities teisės laboratorijos vardą ar prekės ženklą. Visais kitais atvejais Ateities teisės laboratorijos vardas ar prekės ženklas gali būti naudojamas tik gavus išankstinį sutikimą.
 6. Visa intelektinė nuosavybė, sukurta veikiant Ateities teisės laboratorijoje priklauso ją sukūrusiam asmeniui ar asmenų grupei. Ateities teisės laboratorija turi neatšaukiamą ir neterminuotą teisę savo pranešimuose nurodyti, kad jos veikloje buvo sukurta atitinkama intelektinė nuosavybė, nurodant jos autorių.
 7. Ateities teisės laboratorijai yra suteikiama neatlygintina ir neatšaukiama licencija savo asmeniniams (ne komerciniams) tikslams naudoti visą atliktų tyrimų rezultatus ir duomenis, bei intelektinę nuosavybę, gautą ar sukurtą veikiant Ateities teisės laboratorijoje.
 8. Ateities teisės laboratorija turi teisę savo viešuose pranešimuose naudoti laboratorijos renginių nuotraukas ar įrašus, kuriuose gali būti jos dalyvio atvaizdas, garsas ar judesys.
 9. Ateities teisės laboratorija turi teisę mokėti stipendijas tyrimus atliekantiems asmenims, padengti kitas tyrimų išlaidas, tačiau jokiais atvejais neprivalo to daryti. Visi tyrimai atliekami juos vykdančių asmenų jėgomis ir sąnaudomis.
 10. Taisyklės gali būti bet kada keičiamos ir atnaujinamos Ateities teisės laboratorijos nuožiūra ir dažnumu.
 11. Ateities teisės laboratorijos veikla yra grindžiama savanoriškumo principais, todėl bet kuris ateities technologijų teisės ir/ar ateities teisės technologijų tyrėjas gali nevaržomai prisijungti ar pasitraukti iš Ateities teisės laboratorijos veiklos, apie tai informuojant el.paštu info@ateitiesteise.lt.
 12. Ateities teisės laboratorija teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, pašalinti bet kurį asmenį iš laboratorijos veiklos įspėjant jį prieš 3 dienas, jei laboratorijos dalyvis pažeidžia šias taisykles, ar bet kokius kitus savo įsipareigojimus Ateities teisės laboratorijai, teisės aktus ar elgiasi nepagarbiai su kolegomis.